Jaungyde
Forsamlingshus
Nær Ry - festlokale - koncertsted

Landsbylivet skal på dagsordenen i Skanderborg Kommune

En sammenslutning på tværs af Skanderborg Kommunens 42 landsbyer skal sikre, at landdistrikterne bliver opprioriteret og inviteret med som part i faste samråd med politikere og administrationen om alt fra natur, bosætning, infrastruktur og erhverv. Nedenfor beskriver vi, hvem LandsbyForum er, hvordan vores samarbejde med kommunen skal udformes, og hvilke mærkesager vi vil beskæftige os med i vores fremtidige arbejde:

Vi er: En tredjedel af kommunens borgere. Vi har valgt at bosætte os på landet i og imellem små landsbyer, fordi vi elsker naturen, fællesskabet og nærheden. Vi har vores familieliv, fritidsliv og for en dels vedkommende også vores arbejdsliv her. Vi tror på, at aktive og attraktive landdistrikter er grunden til, at nye familier flytter til, at der investeres og bygges nyt, og at de ældre bliver boende og har et aktivt og godt seniorliv.

Vi vil gerne bidrage til den fortsatte udvikling af Skanderborg Kommunens landdistrikter. Derfor har vi nedsat et forum kaldet LandsbyForum bestående af medlemmer fra landsbylaug, borgerforeninger og beboerråd i kommunens 42 landsbyer. Vi mødes et antal gange årligt for at drøfte aktuelle, kollektive udfordringer og inspirere hinanden på tværs. Herudover vælger LandsbyForummet et repræsentantskab, der løbende har kontakt med politikerne og de forskellige politiske udvalg for at varetage landsbyernes interesser. Det er vigtigt at slå fast, at der her udelukkende er tale om overordnede kollektive interesser, mens alle lokale sager fortsat varetages af den enkelte landsby eller borgerforening. På den måde bliver LandsbyForum en paraplyorganisation for landsbyernes egnes foreninger, der taler ind i de overordnede politiske dagsordener på vegne af alle Skanderborg Kommunes landsbyer.

LandsbyForums rolle sammenlignet med Landsbysamvirket adskiller sig ved, at LandsbyForum er bredt forankret i de lokale foreninger. Vi vil derfor udgøre landsbyernes samlede kontaktled til Skanderborg Kommune, mens Landsbysamvirket fortsat administrere ordninger som uddeling af midler fra Landdistriktspuljen og udpegning af Årets Landsby. Arbejdsdelingen kræver en omskrivning af Landsbysamvirkets vedtægter samt yderligere dialog med kommunen om, hvem der deltager og varetager hvilke opgaver fremover. Sådan vil vi samarbejde med kommunen: Overordnet set ønsker vi, at LandsbyForum vil optræde som part i samråd om overordnet emner og sørge for, at alle lovforslag/planer bliver vurderet i forhold til den fremtidige landdistriktspolitik.

Ambitionen med landdistriktspolitikken er, at den skal indeholde en budgetramme for landsbyudvikling og samtidig fortsætte puljerne til specifikke projekter for den enkelte landsby efter krone-til-krone princippet. Vi skal skabe fleksibilitet omkring udviklingen af landsbyerne, så den tilgodeser den enkelte landsbys ønsker.

Overordnet set vil vi arbejde for, at:

● Alle børn på landet kan cykle i skole

● Ældre skal kunne blive boende på landet - og mangfoldigheden skal generelt styrkes. Det kræver investering i almennyttige boliger samt leje-, andels- og mindre ejerboliger.

● Sikre og fremme stier, natur og kulturarv i landskabet - gennem f.eks. partnerskaber, skovrejsning og naturpleje

● Trafiksikkerheden i landsbyerne skal styrkes

● Synliggøre og udvikle landdistrikternes potentiale på erhvervs- og turismeområdet

● Større synlighed og fleksibilitet i de kommunale planer og administrationer med løbende dialog og samråd med kommunen, under hensyn til den enkelte landsbys ønsker og behov

● Der skal afsættes en ramme på budgettet til landsbyudvikling til en mere helhedsorienteret indsats, fælles for hele kommunen, f.eks. til cykelstier og “pedel-ordning“ (løbende vedligehold og hjælp med forbedringsprojekter)

For at sikre og fremskynde de gode projekter og initiativer samt dele erfaringer på tværs af kommunens landsbyer indsættes en landsbykoordinator i administrationen.

Hvert år vil repræsentantskabet for LandsbyForum desuden afholde statusmøde med kommunen (politikerne og embedsværket), hvor det seneste års projekter samt nye evalueres.

Dagsorden

Den 17. juni 2020

Mødet afholdes i princippet som 3 uafhængige møder. Først et møde med indlæg fra Hanne Toksvig. Dernæst afholdes den stiftende generalforsamling for LandsbyForum - og landsbyerne kan derefter melde sig ind i den nye forening. Endelig kan vi afholde den første ordinære generalforsamling, kaldet Årsmødet, med den dagsorden, der fremgår af vedtægterne.

1. Møde i LandsbyForum

a. Velkommen

b.Velkommen til den nye direktør i kommunen, Hanne Nissen Toksvig, der har fået bla. landsbypolitikken som sit område.

c. Indlæg fra Hanne Nissen Toksvig

d. Spørgsmål til Hanne med efterfølgende debat.

2. Stiftende generalforsamling i LandsbyForum

a. Indlæg og motivation for stiftelsen

b. Gennemgang af vedtægter

c. Debat

d. Afstemning. Til vedtagelse kræves almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer

4. Pause, hvor man kan melde sig ind i LandsbyFORUM.

5. Årsmøde efter vedtægterne

 

Vedtægter for LandsbyForum Indhold:

§ 1. Navn og hjemsted

§ 2. Formål

§ 3. Medlemmer

§ 4. Generalforsamling

§ 5. Repræsentantskabet

§ 6. Repræsentantskabets arbejde

§ 7. Økonomi

§ 8. Vedtægtsændringer

§ 9. LandsbyForums nedlæggelse

§ 10. Overgangsbestemmelser

§ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er LandsbyForum Skanderborg med hjemsted i Skanderborg Kommune. LandsbyForums adresse er registreret hos foreningens formand.

§ 2 Formål

Stk. 1: LandsbyForum er en frivillig, partipolitisk uafhængig forening, der arbejder for at være bindeled mellem lokalsamfundene i Skanderborg Kommune og sparringspartner med politiske og administrative institutioner, som har indflydelse på landdistriktsområdet i Skanderborg Kommune.

Stk. 2: LandsbyForum arbejder for;

a. at fremme dialog og samarbejdet mellem landsbyernes lokalråd, landsbylaug, borgerforeninger, klynger m.v. i Skanderborg Kommune. Disse lokale landsbyforeninger betegnes i Skanderborg Kommune forskelligt, men har funktion som værende repræsentanter for landsbyen(er) og arbejder for at fremme de lokale interesser, kommunikation og initiativer til gavn for områdets beboere.

b. at udveksle idéer, erfaringer, informationer og iværksætte fælles aktiviteter på tværs af lokalområderne i kommunen, herunder i samarbejde med kommunen, turist- og erhvervspartnere, interesseorganisationer, regionsråd og andre relevante personer eller organisationer.

c. at samarbejde og gå i dialog med Skanderborg Byråd og de udvalg, som har indflydelse på landdistriktspolitik og forvaltning af landdistrikterne i Skanderborg Kommune. § 3 Medlemmer

Stk. 1: Hver enkelt landsby, inklusive opland, i Skanderborg Kommune med et byskilt og et demokratisk valgt laug, råd, borgerforening eller lignende forening, der varetager landsbyens anliggender, kan ved henvendelse til LandsbyForum og indbetaling af kontingent blive medlem af LandsbyForum. Hvis en landsby, som har et byskilt, er medlem af en landsbyklynge eller lignende, er det denne organisation, der kan blive medlem af LandsbyForum, og som betaler kontingentet for alle landsbyerne i klyngen, uanset om landsbyen har en egen demokratisk valgt borgerforening eller lignende. Hvert medlem meddeler LandsbyForum navn, telefonnummer og mailadresse på den lokale kontaktperson.

Stk. 2: Hvert medlem har 1 stemme på generalforsamlingen. Såfremt et lokalråd, landsbyklynge eller lignende ifølge sine vedtægter er bindeled mellem området og LandsbyForum er det dette lokalråd, landsbyklynge eller lignende, der kan blive medlem af LandsbyForum med et antal stemmer svarende til antallet af landsbyer, jvf

§ 3, stk 1. Der kan altid ved skriftlig fuldmagt overdrages stemmeret mellem medlemmerne. Hvert medlem udpeger 1 person, der repræsenterer medlemmet på LandsbyForums generalforsamling og er stemmeberettiget. Stk. 3: LandsbyForums arrangementer skal som udgangspunkt være åbne for alle og forudsætter ikke medlemskab.

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen er LandsbyForums øverste myndighed i alle anliggender. Generalforsamlingen betegnes Landsby Årsmødet og afholdes én gang årligt inden 1. juli. Landsby Årsmødet afholdes om muligt i forbindelse med et af LandsbyForums arrangementer.

Stk. 2: Stemmeberettigede på Landsby Årsmødet er alle medlemme jf. § 3, stk.2. .

Stk. 3: Der indkaldes elektronisk til Landsby Årsmødet. lndkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel, og dagsordenen skal som minimum indeholde:

1. Valg af dirigent og referent

2. Repræsentantskabets formands beretning

3. Godkendelse af regnskab og budget og fastlæggelse af kontingent

4. Repræsentantskabet fremlægger udkast til arbejdsplan for det kommende år til godkendelse

5. lndkomne forslag modtaget digitalt senest 14 kalenderdage før Landsby Årsmødets afholdelse. Eventuelle forslag videresendes til generalforsamlingens deltagere.

6. Valg af medlemmer til Repræsentantskabet

7. Valg af revisor

8. Valg af revisorsuppleant

9. Eventuelt

Stk. 4: Landsby Årsmødets afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Stk. 5: Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 4 ugers varsel, når mindst 4 medlemmer af Repræsentantskabet eller 12 medlemmer skriftligt anmoder Formanden om det

Stk. 6: Alle medlemmer kan opstille et antal personer til valg til Repræsentantskabet svarende til deres antal stemmer. Er der stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater til en plads, trækkes der lod.

Stk. 7: Der vælges på Landsby Årsmødet blandt kandidaterne 9 medlemmer til Repræsentantskabet for en periode af 1 år. Der vælges 1 revisor for en periode af 2 år. Der vælges 1 revisorsuppleant for en periode af 1 år. Genvalg kan finde sted. .

§ 5 Repræsentantskabet

Stk. 1: LandsbyForums anliggender varetages af bestyrelsen, der benævnes Repræsentantskabet.

Stk. 2: Medlemmer til Repræsentantskabet vælges på Landsby Årsmødet, jvf § 4. stk 6 og 7.

Stk. 3: Repræsentantskabet består af 9 medlemmer, der senest 2 uger efter generalforsamlingen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Stk. 4: Repræsentskabet refererer til de lokale kontaktpersoner om arbejdet i Repræsentantskabet.

Stk. 5: Der ydes ikke diæter og honorarer i forbindelse med Repræsentantskabsarbejdet.

§ 6 Repræsentantskabets arbejde

Stk. 1: Formanden for Repræsentantskabet tegner LandsbyForum udadtil og er primær kontaktperson til eksterne samarbejdspartnere. Uddelegering af arbejdsopgaver og nedsættelse af udvalg kan finde sted. I økonomiske forhold tegnes LandsbyForum udadtil ved underskrift af formanden og kassereren.

Stk. 2: Hvis et medlem af Repræsentantskabet udtræder af Repræsentantskabet i en valgperiode kan der udpeges et nyt repræsentantskabs medlem fra det medlem af LandsbyForum der havde opstillet det udtrædende repræsentantskabsmedlem.

Stk. 3: Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden med hensyn til intern- og ekstern kommunikation, mødehyppighed og opgavestruktur. Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af Repræsentantskabets medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 4: Repræsentantskabet skal tilstræbe løbende at afholde møder med politikerne og de politiske udvalg om landsbyernes generelle forhold. Repræsentantskabet skal løbende arbejde for at sikre LandsbyForums indflydelse på beslutninger og tiltage, der generelt har indflydelse på landsbyerne i Skanderborg Kommune.

Stk. 5: Dagsorden for Repræsentantskabets interne møder og møder med politikerne udspringer af input, forslag, ønsker og bekymringer fra LandsbyForums medlemmer. Repræsentantskabets interne møder er som udgangspunkt åbne for alle, men alene Repræsentantskabet har stemmeret.

Stk 6: Repræsentantskabet orienterer løbende de lokale kontaktpersoner om arbejdet i Repræsentantskabet

Stk. 7: Lokale sager, der hovedsagelig vedrører ét medlems forhold, varetages fortsat lokalt af det enkelte medlem.

Stk. 8 : Repræsentantskabet kan ikke udtale sig på vegne af enkelte medlemmer uden et forudgående samtykke med medlemmernes lokale Kontaktpersoner.

Stk. 9: Skanderborgs Kommunes landdistriktskoordinator kan bidrage med sekretærhjælp ved LandsbyForums møder.

§ 7 Økonomi

Stk. 1: Kassereren udarbejder udspecificeret regnskab for hvert kalenderår.

Stk. 2: Forslag til årligt budget udarbejdes af Repræsentantskabet forud for Landsby Årsmødet.

Stk. 3: Landsby Årsmødet fastsætter kontingentet.

Stk. 4: Repræsentantskabet søger om tilskud til LandsbyForum hos Skanderborg Kommune, fonde, samarbejdspartnere og andre steder, hvor det er muligt.

Stk. 5: LandsbyForums medlemmer og Repræsentantskabet hæfter ikke personligt for LandsbyForums indgåede forpligtelser, for hvilke alene LandsbyForum hæfter med dens respektive formue.

§ 8 Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer kan kun ske efter behandling på et Landsby Årsmøde, og forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 9 LandsbyForums nedlæggelse

Stk. 1: Nedlæggelse af LandsbyForum kan kun ske på et ekstraordinært Landsby Årsmøde, når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor, jf. § 4, stk.5.

Stk. 2: Efter beslutning om nedlæggelse gøres regnskabet op, og eventuelle midler doneres til landdistriktsformål i Skanderborg Kommune efter indstilling fra det ekstraordinære Landsby Årsmøde, som besluttede nedlæggelsen.

§ 10 Overgangsbestemmelse Indtil første Landsby Årsmøde, der skal afholdes senest 1. juli 2021, består Repræsentantskabet af [navne]. Efter første Landsby Årsmøde og senest 1. juli 2021 ophører førnævnte som medlemmer af Repræsentantskabet.

CVR 85518518   Jaungyde Forsamlingshus Ravnsøvej 51 8680 Ry   jaungydeforsamlingshus@gmail.com   86891832

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk